à¸ªà¸–านะเซิฟเวอร์
 IP Server : MC-NINJA.COM
 à¸ªà¸–านะเซิฟ : ปิดบริการ
 à¹€à¸§à¸­à¸£à¹Œà¸Šà¸±à¹ˆà¸™ : ไม่ระบุ
 à¸œà¸¹à¹‰à¹€à¸¥à¹ˆà¸™à¸­à¸­à¸™à¹„ลน์ : 0 คน
 à¸šà¸£à¸£à¸¢à¸²à¸à¸²à¸¨à¸ à¸²à¸¢à¹ƒà¸™à¹€à¸‹à¸´à¸Ÿ
 à¸‚่าวสาร

ข่าวสาร Server Open เปิดให้บริการแล้วน่ะครับ

ข่าวสาร à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸‹à¸·à¹‰à¸­ Item ต้องเข้าไปเซิฟเวอร์ที่จะซื้อก่อนน่ะครับ

ข่าวสาร à¸à¹ˆà¸­à¸™à¸‹à¸·à¹‰à¸­à¸¢à¸¨à¸à¸£à¸¸à¸“าไปที่ Rank lobby ด้วยน่ะครับ

ข่าวสาร à¹€à¸¡à¸·à¹ˆà¸­à¸—างเซิฟมี Event จะแจ้งที่ Fanpage น่ะครับ

ข่าวสาร à¹€à¸”ือนเมษายนนี้จะมีการ Update Map ใหม่น่ะครับ

 à¸à¸¥à¹ˆà¸­à¸‡à¹à¸Šà¸—
 à¸­à¸±à¸™à¸”ับการเติมเงิน
 woodych 780 B  
 AM_GRAYBIAO 145 B  
 nongtlexao 68 B  
 canereis 50 B  
 _uds_2four 50 B  
 à¹à¸Ÿà¸™à¹€à¸žà¸ˆ

Copyright © 2017 CODESIGN V.0.2 | จัดการระบบ
Webshop And System By Fort | 8283855929